Polityka Prywatności

aplikacji mobilnej EasyPeasy centrum języków Obcych

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania,

przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych

za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez EasyPeasy Centrum Języków Obcych - Renata Nowakowska ul. Arkuszowa 164/205, 01-934 Warszawa, NIP 5361879163, REGON 1472579082. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest EasyPeasy (zwana dalej „Administratorem”).

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem

Aplikacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest

dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po

zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora

do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora,

wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.

6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie

posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania

Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane

dalej „dane zbierane automatycznie”).

2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych

usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane

zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego

Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika,

fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem,

Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,

(zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).

2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne,

jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z

Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia

poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania

przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora

za pośrednictwem Aplikacji.

2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.:

nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, informacje o koncie (nazwa

Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), płeć, data urodzenia, obrazy, zdjęcia, filmy,

dane o cechach fizycznych (waga, wzrost, wymiary ciała), dane o aktywności fizycznej (czas trwania

i intensywność treningu, liczba spalonych kalorii, dystans, tempo), kontakty i informacje z

kalendarza, dane lokalizacyjne (GPS).

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem

dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

2. Dane osobowe o aktywności fizycznej i lokalizacji Użytkownika, mogą być używane przez

Administratora w celu dokonania obliczeń związanych z innymi informacjami o aktywności np.

utrata wagi. Informacje wskazane w zdaniu poprzednim będą udostępniane Użytkownikowi w

Aplikacji.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności

uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z

naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych

osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji

przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym;

stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku

fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę

trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator

zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za

pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych

osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia

udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.

3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji

przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci

możliwość korzystania z tych usług.

5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym

poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na

wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia

mobilnego.

EasyPeasy Centrum Języków Obcych - Renata Nowakowska

ul. Aluzyjna 25e/103

03-149 Warszawa

NIP 5361879163

REGON 147257908

tel. 571-249-436

biuro@easypeasy.edu.pl

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now