Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez EasyPeasy Centrum Języków Obcych – Renata Nowakowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 164/205 zwany dalej EasyPeasy.


 Użytkownik strony www.easypeasy.edu.pl od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług EasyPeasy Centrum Języków Obcych – Renata Nowakowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 164/205 zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.


 ART. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez EasyPeasy.
2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Użytkownik Systemu zobowiązany jest zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik Systemu może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść niniejszego Regulaminu.


 ART. 2. DEFINICJE
Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1. Administrator Systemu – osoba wyznaczona przez Szkołę do zarządzania Systemem.
2. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Operator - podmiot świadczący Usługi EasyPeasy Centrum Języków Obcych – Renata Nowakowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 164/205 adres poczty elektronicznej biuro@easypeasy.edu.pl
4. Strony – Operator i Użytkownik Systemu.
5. System - udostępniony przez Operatora dla Użytkowników Systemu, system teleinformatyczny (Internetowa Platforma ZOOM), w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, służący do świadczenia Usług.
6. Szkoła – podmiot, z którym Operator zawarł umowę na kurs językowy.
7. Użytkownik Systemu - uczniowie Szkoły, rodzice lub opiekunowie uczniów Szkoły.
8. Usługi - wszelkie świadczenia, związane z kursem językowym, świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika Systemu, po
akceptacji przez Użytkownika Systemu postanowień niniejszego Regulaminu

ART. 3. WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Operator świadczy Usługi na podstawie umowy zawartej przez Operatora ze Szkołą oraz na podstawie Regulaminu.
2. W ramach umowy zawartej przez Operatora i Szkołę Użytkownik Systemu otrzymuje dostęp do Systemu poprzez udostępnienie mu odpowiedniego linku.
3.  Do korzystania z Usługi nie jest konieczne posiadanie Konta.

ART. 4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika Systemu graficzną przeglądarką internetową i dostępem do internetu.
2.  Dostęp do Systemu Użytkownik Systemu uzyskuje po wejściu w Link. Do korzystania z aplikacji nie jest konieczne podanie przez Użytkownika loginu i hasła dostępu. Użytkownik Systemu zobowiązany jest podać jednorazowy login, preferencyjnie jest to imię uczestnika.
3. W związku ze świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Operatora zapisane mogą zostać pliki cookies., czyli dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu (np. komputer.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę Systemu z tego urządzenia, a które mogą pozwalać na dopasowanie Systemu do indywidualnych potrzeb Użytkownika Systemu, jak również mogą służyć do opracowywania statystyk.


ART. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA
1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia należytego świadczenia Usług.
2.  Operator zapewnia bezpieczeństwo danych.
3.  Użytkownik Systemu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Systemu potwierdza, że jest świadom ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji podczas korzystania z Usług, a w szczególności jest świadom:
a) konieczności traktowania Systemu, tak jak większości stron zamieszczonych w Internecie, jako podatnych na działania osób trzecich zmierzających do pozbawienia tych stron mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji;
b) możliwości wadliwego działania mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji dostępnych w Systemie w wyniku błędów oprogramowania niestworzonych bezpośrednio przez Operatora, np.: system operacyjny, serwer www, serwer bazy danych, framework programistyczny itp.
5. W wyjątkowych sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa i ochrony informacji zawartych w Systemie, Operator ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć zakres świadczonych Usług.
6. Operator dołoży wszelkich starań, aby nie dopuszczać do wymienionych sytuacji w pkt 4, a w przypadku ich nastąpienia Operator zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stabilnego i bezpiecznego działania Systemu.


ART. 6. REKLAMACJE
1. Użytkownik Systemu jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług.
2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej biuro@easypeasy.edu.pl Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja, nie zawierająca danych, o których mowa powyżej nie będzie rozpatrywana przez Operatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Operatora.
4. Operator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Operatora udzieli Użytkownikowi Systemu odpowiedzi w sprawie reklamacji.

ART. 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) jest Szkoła.

ART. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownik Systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie internetowej http://www.easypeasy.edu.pl, a o planowanej dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu, Użytkownik Systemu zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia. Jednocześnie, w przypadku, gdy Użytkownik Systemu zdecyduje nie akceptować przedstawionych mu zmian Regulaminu będzie przysługiwało mu prawo do rezygnacji z Usług.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla Użytkownika Systemu.

Regulamin opublikowany w dniu 13.06.2020.

EasyPeasy Centrum Języków Obcych - Renata Nowakowska

ul. Aluzyjna 25e/103

03-149 Warszawa

NIP 5361879163

REGON 147257908

tel. 571-249-436

biuro@easypeasy.edu.pl

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now